Ana səhifə |


     Aquavit A
Aquavit A

Tərkibi 
Hər kapsUlda 50 000 BV ReTinol  palmiTaT vardır.

Farmakoloji xüsusiyyəyləri 
ReTinol Qaranlıqda VizualadapTasiyanı Təmin eTmək üçün Tor Qişasının piqmenti ilə birləşir.
A Vitamini boy artımın ləngiməsi Qarşısını alır və epitel hüceyrələrinin tamlığını qoruyur
A Vitaminin çatışmazlığı Toyuq korluğu, keratomalasiya, dərinin quruluğu və keratinləşməsi, infeksiyaya aşağı davamlılıq, boy artımın gecikməsi, sümüyün qalınlaşması ilə xarakTerizə olUnUr. A ViTaminin absorbsiyasu yod turşusunun duzlaru, pankreatik lipaza Və Qida piyi Tələb edir. Vitamin Qaraciyərin Kupfer hüceyrələrində yuyulur.
Yayla sorulan vitaminlər (A,D,E,K) yaylarun əriməsi ilə paralel kompleks proseslərlə absorbsiya olunur. Onlar prinsipcə Qaraciyərdə yuyulur Və nəcislə xaric olUnUr. Çünki bu vitaminlər Çox yaVaş meTabolizə olUnUr, dozanun çoxluğu toksik təsirlər yarada bilər.
A ViTamini karoTindən Tez absobsiya olunur. A vitamininin sulu daşuyucudan absobsiyasu yayda absobsiyasundan nəzərə çarpacaQ dərəcədə yüksəkdir.  

Istifadəsinə gosTərişlər 
AQUaViT A (sUda həll olan A ViTamini) A ViTamininin çatışmazlığınun müalicəsində effekTiVdir.

Əks gosTərişləri 
HiperViTaminoz A.
Dərmanun hər hansu Tərkib hissəsinə yüksək həssasluQ.
AlkoQolizm, Qaraciyər sirrozU, VirUs hepaTiTi, byoyrək caTuşmazluyu, lakTasiya dyoVrü.
KapsUl dərman formasu UşaQlara əks gosTərişdir

 

ƏlaVə Təsirləri 
HiperViTaminoz A sindromU

IsTifadə Qaydasu Və dozasu 
Byoyüklər Və 8 yaşdan yUxaru UşaQlar üÇün: 3 gün ərzində  hər gün 100 000 Vahid, sonra 2 həfTə ərzində 50 000 Vahid. DəsTəkləyici moalicə: 2 ay ərzində gündə 10 000-20 000 Vahid.

BUraxuluş formasu 
10 kapsUl, blisTerdə. 3 blisTer (30 kapsul) iÇlik vərəqə ilə birgə karTon quTuya qablaşdırılır. 


 
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player